کتاب: انوار المصابیح بجواب رکعات تراویح - صفحہ 270

اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر

  • فونٹ سائز:

    ب ب