کتاب: مقالات محدث مبارکپوری - صفحہ 131
تنو یر الابصار فی تائید نور الابصار